deteljica ikona
Sreča ima novo oblikoPrenesi novo aplikacijo Loterije Slovenije in osvajaj milijone, kjerkoli že si.
Prenesi zdaj

Kodeks družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo

Uvodne določbe

Loterija Slovenije je članica združenja evropskih loterij (European Lottery) in združenja svetovnih loterij (World Lottery Association) ter podpisnica evropskih standardov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo. Loterija Slovenije prireja igre na srečo odgovorno in zanesljivo, zaveda se strateških prednosti družbeno odgovornega podjetja, zato je trdna zavezanost politiki družbene odgovornosti vtkana v vse ravni vodenja podjetja, poslovnih procesov in razvoja poslovne etike. Zavezanost k družbenemu odgovornemu prirejanju iger na srečo je ključni steber celovite družbene odgovornosti Loterije Slovenije, ki vsebuje odgovornost do vseh deležnikov in je temeljno vodilo vseh zaposlenih v podjetju. Z družbeno odgovornim prirejanjem iger na srečo Loterija Slovenije sledi vzpostavljanju ravnovesja med pričakovanji in željami igralcev ter preprečevanjem zasvojenosti, posebno pozornost pa namenja zaščiti ranljivih skupin.

 

Loterija Slovenije kot prireditelj spletnih iger na srečo izvaja vse ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja ter financiranje terorizma v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.

 

Loterija Slovenije se s kodeksom zavezuje k:

  • odgovornemu odnosu do igralcev iger na srečo,
  • odgovornemu odnosu do prodajalcev iger na srečo,
  • odgovornemu razvoju obstoječih in novih produktov in storitev,
  • odgovornemu tržnemu komuniciranju ter
  • izobraževanju zaposlenih o odgovornem prirejanju iger na srečo.

 

Odgovorni odnos do igralcev iger na srečo

Loterija Slovenije svoje igralce informira o verjetnosti dobitkov in jim na ta način omogoča, da ocenijo tveganje glede na možnost dobitkov. Igralcem so na voljo vse informacije, ki se nanašajo na družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo. Informacije so igralcem posredovane prek tiskanih materialov na prodajnih mestih in na spletni strani www.loterija.si.

 

Za zagotavljanje pomoči igralcem, odvisnim od klasičnih iger na srečo, Loterija Slovenije sodeluje z ustanovami in nevladnimi organizacijami ter centri za zdravljenje odvisnosti. Igralcem je v primeru zasvojenosti na voljo pomoč strokovnjakov 24 ur na dan na brezplačni telefonski številki. Številka je objavljena na spletni strani in na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije.

 

Osebni podatki igralcev, ki jih Loterija Slovenije pridobi zaradi udeležbe pri igrah na srečo, so zaupne narave. Loterija Slovenije z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Odgovorni odnos do prodajalcev iger na srečo

Loterija Slovenije se zaveda, da je pri uresničevanju družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo odvisna od tega, kako in koliko ga razumejo in sprejemajo vsi, ki so vključeni v primarno in sekundarno prodajno mrežo. Zato veliko skrb posveča rednemu izobraževanju in treningom na temo družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo za vse tiste, ki neposredno prihajajo v stik z igralci. Od njih pričakuje strokoven in predan odnos pri prepoznavanju potencialne odvisnosti in skrbi za zmanjševanje tveganja odvisnosti od iger na srečo.

 

Odgovorni razvoj obstoječih in novih produktov in storitev

Obstoječe igre na srečo so zasnovane tako, da k sodelovanju ne privabljajo ranljivih skupin. Razvoj novih storitev in iger na srečo tako upošteva vse vidike družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo, in sicer tako s stališča vsebine kot tudi oblike iger in njihovega izvajanja. Pri obstoječih in novih igrah Loterija Slovenije spremlja in meri njihove dejavnike tveganja, ki vodijo v odvisnost ali kakorkoli drugače škodijo družbi. Z namenom zmanjšanja tveganja odvisnosti posebno pozornost namenja vsem oblikam internetnih iger na srečo, kjer so vzpostavljeni ustrezni varovalni mehanizmi: dnevni in mesečni limit, omejene možnosti zviševanja limita, spremljanje gibanja limitov posameznega igralca ter ustrezno ukrepanje v primeru suma zasvojenosti, onemogočanje igranja na kredit. Igralcem je na voljo samoprepoved: gre za dejanje, ko igralec s pisno izjavo zahteva, da mu Loterija Slovenije onemogoči udeležbo pri igrah na srečo.

Razvoj iger prek interneta in drugih telekomunikacijskih sredstev gre v smeri zaprtosti do vseh tistih socialnih skupin, pri katerih obstaja večja možnost nastanka odvisnosti (npr. mladoletniki, ogrožene socialne skupine idr.). Udeležba pri spletnih igrah je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let.

 

Odgovorno tržno komuniciranje

Celovita strategija tržnega komuniciranja Loterije Slovenije temelji na družbeni odgovornosti do igralcev in ostalih skupin deležnikov. Oglaševanje temelji na etičnih merilih in standardih, ki jih narekuje družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo – zajeti so v Kodeksu tržnega komuniciranja Loterije Slovenije ter v Zakonu o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

 

Izobraževanje zaposlenih o odovornem prirejanju iger na srečo

Odgovorno prirejanje iger na srečo je sestavni del interne kulture Loterije Slovenije, h kateremu so zavezani vsi zaposleni. Loterija Slovenije omogoča aktivno sodelovanje zaposlenih pri ocenjevanju in neprestanem izboljševanju družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo. Z izobraževalnimi programi, delavnicami in treningi zaposlenih izpopolnjuje strokovna znanja, osebne vrednote in predanost zaposlenih, da pri svojih poslovnih odločitvah in izpolnjevanju zastavljenih nalog upoštevajo in uresničujejo vse vidike družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo.

 

Raziskovanje in informiranje

Loterija Slovenije s pomočjo raziskav, ki jih izvaja sama ali ob pomoči neodvisnih raziskovalnih institucij, redno spremlja odnos javnosti in igralcev do iger na srečo in do vprašanj, povezanih z družbeno odgovornim prirejanjem iger na srečo. Redno spremljanje dogajanja v okolju je namreč temeljnega pomena za razumevanje in prepoznavanje procesov, ki bi lahko vodili v odvisnost. Zato Loterija Slovenije skrbi za redno in transparentno informiranje in izobraževanje igralcev o tveganjih in nevarnostih zasvojenosti z igrami na srečo, pripravila pa je tudi nabor opozorilnih znakov, ki lahko kažejo na problematično igranje.

 

Poročanje in merjenje

Loterija Slovenije vsaj enkrat letno meri uresničevanje družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo in o rezultatih obvešča svoje deležnike. Poročanje je pregledno, jasno in prilagojeno potrebam in interesom deležnikov.

 

 


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies